Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok prevádzky hotela Borová Sihoť


 

Článok 1

Základné ustanovenia

 

Poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami časti VIII. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré ich menia a dopĺňajú a predpisov vydaných na jeho realizáciu.


 

Článok 2

Právo zákazníka na reklamáciu

 

V prípade, ak sú zákazníkovi hotela Borová Sihoť poskytované služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.


 

Článok 3

Uplatnenie reklamácie

 

Ak zákazník zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u hlavného čašníka, recepčnej, prevádzkara hotela Borová Sihoť alebo inej zodpovednej osoby. V záujme rýchleho priebehu vybavenia reklamácie je účelné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby (kópia objednávky, faktúra, účet z registračnej pokladne...) pokiaľ má takýto doklad k dispozícii. V prípade kvalitatívnej reklamácie podávaného jedla alebo nápojov aj pred zaplatením musí spotrebiteľ reklamovať nedostatky ihneď po degustácii, nie po skonzumovaní celého obsahu. Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec, ktorej chybu vytýka. Prevádzkar alebo iný zodpovedný pracovník zapíše reklamáciu zákazníka do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolností reklamácie. Prevádzkar alebo ním poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, prípadne v zložitejších prípadoch do 3 dní. Ak prevádzkar alebo ním poverený pracovník neuzná reklamáciu ako odôvodnenú, postúpi ju ihneď so všetkými podkladmi konateľovi spoločnosti Borová Sihoť, s. r. o. ktorá prevádzkuje hotel Borová Sihoť, a ktorý je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, prípadne v zložitejších prípadoch do 3 dní. Ak toto nie je možné, je konateľ spoločnosti Borová Sihoť, s. r. o. povinný písomne vyrozumieť zákazníka o lehote vybavenia reklamácie, ktorá však nesmie byť dlhšia ako 30 dní. 


 

Článok 4

Chyby odstrániteľné

 

Na úseku ubytovacích i reštauračných služieb má zákazník právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov, t. j. výmenu alebo doplnenie drobného vybavenia v rozsahu Vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z.z.


 

Článok 5

Chyby neodstrániteľné

 

Ubytovací úsek:

V prípade, ak nie je možné odstrániť chyby technického charakteru na hotelovej izbe (porucha vykurovacieho systému, zlý príkon teplej vody a pod.), a ak hotel nemôže poskytnúť zákazníkovi iné náhradné ubytovanie a izba bude i napriek týmto nedostatkom zákazníkovi prenajatá, má zákazník právo na: 

 

     a. primeranú zľavu z ceny podľa platného cenníka

     b. zrušenie zmluvy pred prenocovaním a vrátenie peňazí na základe vrátenia fiškálneho 

         bločku o zinkasovaní sumy prenajímateľovi.    

 

V prípade, že z jednostranného rozhodnutia prevádzky dôjde k závažnej zmene v ubytovaní oproti potvrdenému ubytovaniu na zmluve a zákazník nesúhlasí s náhradným ubytovaním, má taktiež právo na zrušenie zmluvy pred prenocovaním a vrátenie peňazí.

 

Ak zrušíte alebo zmeníte rezerváciu do 2 dní pred dátumom príchodu, nebude sa vám účtovať žiadny poplatok.
Ak zrušíte alebo zmeníte rezerváciu neskôr, bude sa vám účtovať poplatok vo výške 100 % z ceny za prvú noc.
V prípade, že sa do hotela nedostavíte bude vám účtovaná celková cena rezervácie.

V prípade, že zaplatíte za celý pobyt pri príchode do hotela a neskôr sa rozhodnete predčasne pobyt ukončiť, nebudú Vám vrátené finančné prostriedky. 

 

Úsek stravovací a predaj tovaru v nezmenenej forme:

Pri vadách tovaru, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, má spotrebiteľ právo:

 

- na výmenu veci (predávajúci je povinný vec vymeniť) alebo

- právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny (predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu).

 

Právo na výber možnosti má spotrebiteľ.


 

Článok 6

Lehoty na uplatnenie reklamácií

 

Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu, inak právo na reklamáciu zaniká. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, pri potravinárskom tovare, na ktorom nie je uvedená doba spotreby je to minimálne 8 dní.
 

Článok 7

Spoluúčasť zákazníka na vybavovaní reklamácie

 

Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby. Ak to vyžaduje povaha veci, musí zákazník umožniť pracovníkom hotela prístup do priestoru, ktorý mu bol prenajatý na prechodné ubytovanie, aby bolo možné presvedčiť sa o odôvodnenosti reklamácie.


 

Článok 8

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov a jeho pravidlá

 

Riešenie sporov sa riadi ustanovením zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom. 

 

Pravidlá alternatívneho riešenia sporu:

Spotrebiteľ musí využiť všetky zákonom dané možnosti predtým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.

 

Spotrebiteľ bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20 €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t.j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

 

Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.


 

Článok 9

Záverečné ustanovenie

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2019 

Reklamačný poriadok prevádzky Autokempu Borová Sihoť


 

Článok 1

Základné ustanovenia

 

Poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami časti VIII. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré ich menia a dopĺňajú a predpisov vydaných na jeho realizáciu.


 

Článok 2

Právo zákazníka na reklamáciu

 

V prípade, ak sú zákazníkovi autokempu Borová Sihoť poskytované služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.


 

Článok 3

Uplatnenie reklamácie

 

Ak zákazník zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u hlavného čašníka, recepčnej, prevádzkara autokempu Borová Sihoť alebo inej zodpovednej osoby. V záujme rýchleho priebehu vybavenia reklamácie je účelné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby (kópia objednávky, faktúra, účet z registračnej pokladne...) pokiaľ má takýto doklad k dispozícii. V prípade kvalitatívnej reklamácie podávaného jedla alebo nápojov aj pred zaplatením musí spotrebiteľ reklamovať nedostatky ihneď po degustácii, nie po skonzumovaní celého obsahu. Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec, ktorej chybu vytýka. Prevádzkar alebo iný zodpovedný pracovník zapíše reklamáciu zákazníka do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolností reklamácie. Prevádzkar alebo ním poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, prípadne v zložitejších prípadoch do 3 dní. Ak prevádzkar alebo ním poverený pracovník neuzná reklamáciu ako odôvodnenú, postúpi ju ihneď so všetkými podkladmi konateľovi spoločnosti Borová Sihoť, s. r. o. ktorá prevádzkuje autokemp Borová Sihoť, a ktorý je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, prípadne v zložitejších prípadoch do 3 dní. Ak toto nie je možné, je konateľ spoločnosti Borová Sihoť, s. r. o. povinný písomne vyrozumieť zákazníka o lehote vybavenia reklamácie, ktorá však nesmie byť dlhšia ako 30 dní. 


 

Článok 4

Chyby odstrániteľné

 

Na úseku ubytovacích i reštauračných služieb má zákazník právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov, t. j. výmenu alebo doplnenie drobného vybavenia v rozsahu Vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z.z.


 

Článok 5

Chyby neodstrániteľné

 

Ubytovací úsek:

V prípade, ak nie je možné odstrániť chyby technického charakteru v autokempe (porucha vykurovacieho systému, zlý príkon teplej vody a pod.), a ak autokemp nemôže poskytnúť zákazníkovi iné náhradné ubytovanie a ubytovanie bude i napriek týmto nedostatkom zákazníkovi prenajaté, má zákazník právo na: 

 

     a. primeranú zľavu z ceny podľa platného cenníka

     b. zrušenie zmluvy pred prenocovaním a vrátenie peňazí na základe vrátenia fiskálneho 

         bločku o zinkasovaní sumy prenajímateľovi.

 

V prípade, že z jednostranného rozhodnutia prevádzky dôjde k závažnej zmene v ubytovaní oproti potvrdenému ubytovaniu na zmluve a zákazník nesúhlasí s náhradným ubytovaním, má taktiež právo na zrušenie zmluvy pred prenocovaním a vrátenie peňazí.

Ak zákazník zruší alebo zmení rezerváciu do 2 dní pred dátumom príchodu, nebude sa zákazníkovi účtovať žiadny poplatok.
Ak zákazník zruší alebo zmení rezerváciu neskôr, bude sa zákazníkovi účtovať poplatok vo výške 100 % z ceny za prvú noc.
V prípade, že sa do autokempu Borová Sihoť zákazník nedostaví, bude zákazníkovi účtovaná celková cena rezervácie.

V prípade, že zákazník zaplatí za celý pobyt pri príchode do autokempu Borová Sihoť a neskôr sa rozhodne predčasne pobyt ukončiť, nebudú zákazníkovi vrátené finančné prostriedky. 

 

Úsek stravovací a predaj tovaru v nezmenenej forme:

Pri vadách tovaru, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, má spotrebiteľ právo:

 

- na výmenu veci (predávajúci je povinný vec vymeniť) alebo

- právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny (predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu).

 

Právo na výber možnosti má spotrebiteľ.


 

Článok 6

Lehoty na uplatnenie reklamácií

 

Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu, inak právo na reklamáciu zaniká. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, pri potravinárskom tovare, na ktorom nie je uvedená doba spotreby je to minimálne 8 dní.


 

Článok 7

Spoluúčasť zákazníka na vybavovaní reklamácie

 

Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby. Ak to vyžaduje povaha veci, musí zákazník umožniť pracovníkom autokempu prístup do priestoru, ktorý mu bol prenajatý na prechodné ubytovanie, aby bolo možné presvedčiť sa o odôvodnenosti reklamácie.

 

Článok 8

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov a jeho pravidlá

 

Riešenie sporov sa riadi ustanovením zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom. 

 

Pravidlá alternatívneho riešenia sporu:

Spotrebiteľ musí využiť všetky zákonom dané možnosti predtým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.

 

Spotrebiteľ bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20 €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t.j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

 

Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.


 

Článok 9

Záverečné ustanovenie

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2019